För en ekologisk stabil Östersjöregion.

Med målet: en mångfaldig, ekologisk stabil och intakt Östersjöregion som livsmiljö för framtida generationer, grundades 2014 stiftelsen Baltic Sea Conservation Foundation (baltcf).

Stiftelsen är registrerad i Tyskland som International Baltic Sea Foundation for Nature Conservation.
I enlighet med våra stadgar strävar vi efter att oberoende och transparent bedriva naturvård och miljöskydd runt Östersjön och dess tillrinningsområde. Vi ger finansiellt stöd till passande projekt.

Vår stiftelse

Vi är en privat, icke-vinstdrivande stiftelse grundad under tyska civilrätt. Vår verksamhet är uteslutande kopplad till målen satta i våra statgar. För att nå målen har stiftelsen ett grundkapital och ytterligare finansiering för projekt som uteslutande ska användas till naturvård och miljöskydd runt Östersjön i enlighet med stadgarna. Stiftelsen leds av en styrelse som företräds av en verkställande direktör, vilka alla är erfarna yrkespersoner och naturvårdsexperter.

Stiftelsen administreras enligt principerna för transparens satta i Initiative för Transparency in Civil Socielty som koordineras av Transparency International i Tyskland.

Vad stödjer vi och hur

Vi finansierar naturvårds- och miljöprojekt från juridiska personer (t ex föreningar) och offentliga organisationer (t ex kommuner) i Östersjöregionen.

Eftersom vi strävar efter långsiktiga effekter, önskar vi generera mätbara resultat och åstadkomma hållbara och fungerande strukturer med tilldelade medel. Vi stödjer projekt som tydligt bidrar till våra mål och som grundar sig på naturvetenskaplig och teknisk kompetens.

Våra prioriteringar vid ansökan om stöd

Vi finansierar och stödjer naturvård och miljöskyddsåtgärder och projekt i länder runt Östersjön som

  • förbättrar ekologisk stabilitet och/eller förmågan att återskapa den marina miljön;
  • bidrar till minskningen av föroreningar och/eller ackumuleringen av ämnen som leder till eutrofiering och andra skadliga effekter;
  • hjälper till att säkra och/eller förbättra livsmiljöer för sällsynta eller skyddade arter samt stödja den biologiska mångfalden;
  • hjälper till att etablera, utöka, eller utveckla marina skyddade områden;
  • hjälper till att etablera, utöka, eller utveckla skyddade landområden i Östersjöns omedelbara tillrinningsområde;
  • bidrar till att kompensera för negativa effekter i Östersjöns naturresurshushållning;
  • i linje med naturvårdens krav, stödjer underhåll och utveckling av livsmiljöer i Östersjön och/eller i dess omedelbara tillrinningsområde.

Vill du ansöka om bidrag

För att försäkra oss om en transparent bedömningen av projektförslagen, har vi arbetat fram Riktlinjer för Projektfinansiering och en mall för ansökningsprocessen. Man hittar alla nödvändiga dokument för ansökan på vår hemsida.

Var snäll och kontakta oss innan du sänder in en ansökan eller presentera din projektidé genom det 2-5 sidor projektformulär som finns på tyska eller engelska. Baserat på din projektidé kommer vi att återknyta och diskutera nästa steg.