Nasz cel: równowaga ekologiczna Morza Bałtyckiego

 

Fundacja celu publicznego ‘Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF’ działa od roku 2014. Nasza wizja to stabilny ekologicznie i zróżnicowany biologicznie region morza Bałtyckiego jako przestrzeń życiowa dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Fundacja jest zarejestrowana w Niemczech jako International Baltic Sea Foundation for Nature Conservation. Wspieramy m.i.n. ochronę unikatowych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt w morzu i na wybrzeżu, tworzenie nowych obszarów chronionych oraz rozwój już istniejących.

 

O nas

Jesteśmy prywatną, nie nastawioną na zysk fundacją prawa cywilnego. Nasze działania służą wyłącznie realizacji zdefiniowanych w naszym Statucie celów ochrony przyrody i środowiska. Obok trwałego majątku Fundacji w nadchodzących latach dysponujemy dodatkowym kapitałem, który posłuży finansowaniu konkretnych projektów. Zarządzanie powierzono doświadczonym ekologom i ekspertom, którzy kierują Fundacją zgodnie z kryteriami Inicjatywy Przejrzystości organizacji Transparency International. Siedziba fundacji znajduje się w hanzeatyckim mieście Rostock.

Wspieramy projekty realizowane przez nienastawione na zysk organizacje pozarządowe (np. związki i stowarzyszenia) oraz podmioty prawa publicznego (np. gminy). Zależy nam na długofalowym sukcesie projektów, wymiernych rezultatach i budowie trwałych, stabilnych struktur. Dlatego wybieramy projekty, które w jasny sposób przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych i które oparte są na dostępnej wiedzy oraz kompetencjach fachowych i organizacyjnych jednostek aplikujących. 

Kryteria finansowania

Wspieramy projekty ochrony przyrody i środowiska w krajach basenu Morza Bałtyckiego, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • poprawiają stabilność ekologiczną i/lub zdolność regeneracji ekosystemów morskich;
  • przyczyniają się do zmniejszenia napływu i/lub stężenia w wodzie substancji powodujących eutrofizację oraz innych substancji szkodliwych;
  • służą ochronie i/lub poprawie jakości przestrzeni życiowej rzadkich lub chronionych gatunków lub też zwiększeniu bioróżnorodności;
  • wspierają ochronę, rozszerzenie lub rozwój morskich obszarów ochrony przyrody;
  • wspierają ochronę, rozszerzenie lub rozwój lądowych obszarów chronionych w zlewisku Morza Bałtyckiego;
  • służą kompensacji ingerencji w środowisko przyrodnicze Bałtyku; służą prawidłowej pielęgnacji i rozwojowi ekosystemów w Morzy Bałtyckim oraz w jego zlewisku.

Są Państwo zainteresowani współpracą?

Naszą ambicją jest przejrzysta i możliwie obiektywna procedura wyboru projektów. Tutaj znajdą Państwo zasady finansowania i formularze wniosków. Te ostatnie podlegają regularnej aktualizacji. Chętnie wesprzemy Państwa merytorycznie w procesie rozwoju Państwa pomysłu. W razie zainteresowania prosimy o uprzedni kontakt i prezentację idei w 1-2 stronicowym szkicu pomysłu. Po zapoznaniu się ze szkicem nawiążemy z Państwem kontakt i omówimy dalsze kroki.

Chętnie wesprzemy Państwa merytorycznie w procesie rozwoju projektu. Środki Fundacji chcemy inwestować w skuteczną ochronę przyrody, dlatego wspieramy projekty, które opierają się na kooperacji i partnerstwie. Chętnie zapewniamy dofinansowanie do projektów ze środków publicznych: krajowych oraz europejskich.