Nasz cel: równowaga ekologiczna Morza Bałtyckiego

 

Bałtycka Fundacja Ochrony Przyrody (Baltic Sea Conservation Foundation – baltcf) działa od roku 2014. Naszym celem jest stabilny ekologicznie, zróżnicowany biologicznie region Morza Bałtyckiego jako przestrzeń życiowa dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Fundacja jest zarejestrowana w Niemczech jako International Baltic Sea Foundation for Nature Conservation. Wspieramy ochronę unikatowych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt w morzu i na wybrzeżu, tworzenie nowych obszarów chronionych oraz rozwój już istniejących.

 

O Fundacji

Jesteśmy prywatną, nienastawioną na zysk fundacją prawa cywilnego. Nasze działania służą wyłącznie realizacji zdefiniowanych w Statucie celów ochrony przyrody i środowiska. Obok majątku Fundacji w nadchodzących latach dysponujemy dodatkowym kapitałem, który posłuży finansowaniu konkretnych projektów. Zarządzanie powierzono doświadczonym przyrodnikom i ekspertom, którzy kierują Fundacją zgodnie z kryteriami Inicjatywy Przejrzystości organizacji Transparency International. Biuro Zarządu Bałtyckiej Fundacji Ochrony Przyrody znajduje się w hanzeatyckim mieście Greifswald i podlega niemieckiej ustawie o fundacjach.

 

Kryteria finansowania

Wspieramy projekty ochrony przyrody i środowiska nienastawionych na zysk organizacji pozarządowych (np. związków i stowarzyszeń) oraz podmiotów prawa publicznego (np. gmin) w basenie Morza Bałtyckiego. Zależy nam na długofalowym sukcesie projektów, mierzalnych rezultatach i budowie trwałych, stabilnych struktur. Dlatego wspieramy projekty, które w jasny sposób przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych i które bazują na ekspertyzie naukowej i kompetencji budżetowej.

Kryteria finansowania w skrócie

Wspieramy projekty ochrony przyrody i środowiska w krajach basenu Morza Bałtyckiego, które:

 

 • poprawiają stabilność ekologiczną i/lub zdolność regeneracji ekosystemów morskich;
 • przyczyniają się do zmniejszenia napływu i/lub stężenia w wodzie substancji powodujących eutrofizację oraz innych substancji szkodliwych;
 • służą ochronie i/lub poprawie jakości przestrzeni życiowej rzadkich lub chronionych gatunków lub też zwiększeniu bioróżnorodności;
 • wspierają ochronę, rozszerzenie lub rozwój morskich obszarów ochrony przyrody;
 • wspierają ochronę, rozszerzenie lub rozwój lądowych obszarów chronionych w zlewisku Morza Bałtyckiego;
 • służą kompensacji ingerencji w środowisko przyrodnicze Bałtyku; służą prawidłowej pielęgnacji i rozwojowi ekosystemów w Morzy Bałtyckim oraz w jego zlewisku.

   Tutaj znajda Państwo nasze Wytyczne dla ubiegających się o dofinansowanie.

   Są Państwo zainteresowani współpracą?

   Naszą ambicją jest przejrzysta i możliwie obiektywna procedura wyboru projektów. Tutaj znajdą Państwo formularze wniosków i kryteria wyboru projektów. Te ostatnie podlegają regularnej aktualizacji. W razie zainteresowania prosimy o uprzedni kontakt albo prezentację idei w 2-5-stronicowym szkicu projektu — po niemiecku albo angielsku. Po zapoznaniu się ze szkicem nawiążemy z Państwem kontakt i omówimy dalsze kroki.

   Chętnie wesprzemy Państwa merytorycznie w procesie rozwoju projektu i finansowo przy jego realizacji. Środki Fundacji chcemy inwestować w skuteczną ochronę przyrody, dlatego wspieramy projekty, które opierają się na kooperacji i partnerstwie. Chętnie współpracujemy z innymi grantodawcami i zapewniamy współfinsowanie do projektów ze środków publicznych: krajowych oraz europejskich.

    

    

   Nasz zespół

   Katarzyna Fidler, Menadżer projektu
   Alfred Schumm, Prezes Zarządu
   Jörg Schmiedel, Członek Zarządu
   Frank Häuser, Członek Zarządu

   Kontakt:

   office@baltcf.org